nekemte.highschool1961@gmail.com
+251578619380

About

1961

Bara hundeeffamaa

Learn About Us

Vission

To develop an educated citizen who has acquired the knowledge, skills and attitudes that are the basis for development and democracy

Lammii barate beekumsa, dandeettii, ilaalcha misoomaafi dimokiraasiif bu'uura ta'e gonfate akka horatamu gochuu.

1961

Bara hundeeffamaa

Learn About Us

Mission

The school is committed to expanding educational opportunities with proven equity, quality and efficiency by providing the necessary human resources and training and to promote the culture of history and language based on research and study, as well as Culture in the school it promotes democracy and good governance

Manni baruumsaa Sadarkaa lammaffaa Naqamtee humna namaafi leecaaloo barbaachisaa ta'e guutuun carraa barnootaa wal gitinsi, qulqullinnii fi gahumsi isaa mirkanaa'e babal'isuu fi qorannoo fi qo'annoo irratti hundaa'uun aadaa seenaa fi Afaan oromoo dagaagsuu, akkasumas mana baruumsaa keessatti Aada dimokiraasii fi bulchiinsa gaarii akka babal'atu godha.

1961

Bara hundeeffamaa

Learn About Us

Core Value

  Iftoominaan hojjechuu
  Raayyaan hojjechuu
  Haqummaan hojjechuu
  hojii garii uumuu
  Rakkoof dafanii deebii kennuu
  Tajaajilumma
Why Choose Us

52 Years Experience In Teaching eduction

Nekemte secondary school

103

Our Teachers 2015

3162

Total Students 2015

50

Total class
Welcome to nekemte secondary school

Our core value

Core Value

NSS

Education is the most powerfull weapon which you can use to change the world


Barnoonni meeshaa guddaa kan ati addunyaa jijjiiruuf itti fayyadamtudha.

Our Address

Oromia, Nekemte, Jiituu

+251578619380

n.highschool1963@gmail.com

Daily Posts

Our school daily post is availabile on blogspot site to view posts click bellow box

© $Script. All Rights Reserved. Designed by Soresa Getacho